BALANÇ 2016 

ACTIVO2016

PASIVO 2016

BALANÇ 2015

ACTIVO 2015
PASIVO 2015

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2016

PERDIDAS Y GANANCIAS 2016

COMPTE DE PÈRDUES I GUANYS 2015

Y GANANPERDIDAS CIAS 2015

EVOLUCIÓ PRINCIPALS MAGNITUDS 2015/2016

EVOLUCION 2015-2016

INDICADORS DE GESTIÓ 2008/2016

INDICADORES 2008-2016