Avís legal per al formulari de registre <Consorci Zona Franca Barcelona>

Abans d’enviar les dades de caràcter personal sol·licitades cal llegir el següent text:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona (d’ara endavant, “la societat”), amb domicili social a l’avinguda  del Parc Logístic, 2-10 – Pol. Ind. Zona Franca – 08040 Barcelona, CIF Q-0876006-H, inscrita al registre mercantil de Barcelona, tom 38.355, foli 30, full 323.145, en compliment de la Llei orgànica 15/1999, de 13 de desembre, de protecció de dades de caràcter personal (LOPD),

INFORMA

Que les dades que facilita en el formulari de registre s’incorporen als fitxers automatitzats de la societat, degudament inscrits al Registro General de Protección de Datos. La seva finalitat és gestionar l’alta dels usuaris del web que desitgen accedir als seus serveis i activitats.

La societat garanteix que tracta confidencialment les dades personals i que el servidor en el qual s’emmagatzemen disposa de les mesures de seguretat necessàries per evitar l’accés a tercers no autoritzats.

Si els usuaris donen el seu consentiment, la societat els enviarà per correu electrònic (o mitjançant SMC al mòbil) informació sobre notícies, esdeveniments i activitats de la societat, i dels patrocinadors i col·laboradors del lloc web. Ara bé, en compliment de l’article 21 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, de serveis de la societat de la informació i de comerç electrònic, la societat no remetrà per correu electrònic comunicacions publicitàries no autoritzades pels destinataris. Els correus electrònics comercials s’enviaran amb la paraula publicitat a la part superior.

La societat recomana que, quan es produeixin modificacions en alguna/es de les dades facilitades, els usuaris comuniquin les noves dades. La societat actualitzarà el fitxer automatitzat i eliminarà les anteriors. Si les dades facilitades no estan actualitzades o són incorrectes, la societat no es responsabilitza de no poder contactar amb els usuaris.

D’altra banda, segons l’article 12.2 de la Llei 34/2002, d’11 de juliol, la societat retindrà durant un període màxim de dotze mesos aquelles dades imprescindibles per identificar l’origen de les allotjades i el moment en què es va iniciar la prestació del servei. L’obligació de retenció, per seguretat, no afecta el secret de les comunicacions.

Amb l’enviament del formulari de registre a la societat, els interessats donen el seu consentiment perquè la societat pugui disposar de les seves dades personals per a les finalitats abans exposades. Això inclou la comunicació d’aquestes dades a terceres empreses per al compliment de finalitats directament relacionades amb les funcions legítimes de la societat.

Així mateix, d’acord amb la LOPD, els interessats poden, en qualsevol moment, exercitar els drets d’accés, rectificació, cancel·lació i/o oposició mitjançant un correu electrònic amb la referència “LOPD registre Consorci Zona Franca Barcelona” dirigit a informacion@el-consorci.com. Han d’aportar documentació acreditativa de la seva identitat.

MANIFESTO

Que he llegit atentament aquest avís legal i que en enviar aquestes dades dono el meu consentiment perquè siguin tractades per informacion@el-consorci.com  per a la finalitat descrita.