El Calderí, Mollet del Vallès (Barcelona)

L’àmbit total del sector és de 296.991 m² de sòl brut. El Consorci és propietari, juntament amb un altre soci en quotes indivises, de diferents finques que representen 149.933 m² de sòl.

  • CaracterístiQUES
  • DISPONIBILItat
  • UbicaciÓ
  • FOTOS
  • PLANOS
  • I

Mollet del Vallès està situada a la primera corona metropolitana, a 15 minuts de Barcelona, i compta amb unes immillorables comunicacions: AP-7, C-33, C-58, C-17 i C-59.

 

És una ciutat mitjana (53.000 habitants) amb personalitat pròpia. Gràcies al desenvolupament de nous espais urbans i a la reconversió d’espais obsolets, s’ha convertit en un pol d’atracció per a la resta de municipis de la comarca.

 

Està pendent de desenvolupament la zona del Calderí, que s’integrarà al nucli urbà. Probablement serà l’últim gran desenvolupament urbanístic i comercial del Vallès. Un dels primers projectes previstos proporcionarà sostre comercial i d’oci (56.000 m2) a l’extrem sud-oest del sector. Aquesta ubicació fa que el centre comercial sigui un portal d’entrada i sortida de la ciutat.

 

Dades generals i propietat del Consorci de la Zona Franca

 

El Calderí: 296.991 m² de sòl brut

El Consorci és propietari de diverses finques, juntament amb un altre soci, en quotes indivises: 149.933 m² de sòl total.

Altres parcel·les són de l’Ajuntament de Mollet (aprox. 12.600 m²), de tres propietaris (entre 10.000 i 25.000 m²); i la resta, de diversos petits posseïdors.

 

Planejament general

 

El desembre del 2011 es va aprovar una modificació puntual del POUM, amb un aprofitament total de 157.910 m² de sostre, distribuïts de la següent manera:

 

  1. residencial (en marró al plànol): un màxim de 90.000 m²; 1.012 habitatges, mín. 12.000 m²  en HPO règim general i 1.000 m² en HPO concertat
  2. comercial, en planta baixa (en marró al plànol): mín. 12.000 m²

 

Planejament de desenvolupament

 

Pla Parcial aprovat definitivament el novembre del 2009. Està en tràmit una modificació puntual per adaptar-lo a la modificació posterior del POUM.

 

Projecte d’urbanització i de reparcel·lació

 

Els treballs, ja consensuats amb l’Ajuntament, finalitzaran properament la seva tramitació.

 

Gestió urbanística

 

La Junta de Compensació es va constituir el març del 2011.