La llei 31/95, de 8 de novembre, de prevenció de riscos laborals, marca que l’empresari ha d’analitzar les possibles situacions d’emergència i prendre les mesures que cregui convenients en matèria de primers auxilis, lluita contra incendis i evacuació dels treballadors.