Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de nova construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, passeig de Torras i Bages – Casernes de Sant Andreu, Barcelona, exp. 3/17

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-07-13
Pressupost (exclòs IVA): 45.000,00  € 

Adjudicat a: Caja de Seguros Reunidos, SA
Per import (IVA no inclòs): 37.360,76 € més IVA
Data d’adjudicació: 18 de maig de 2017
Data formalització del contracte: 2 de juny de 2017

Documentació:

Anunci de formalització de contracte