Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Licitació per a la prestació del servei de neteja, desinfecció, desinsectació i desratització (DDD) dels edificis del Consorci de la Zona Franca de Barcelona, ​​així com del subministrament del material fungible sanitari, contenidors d’higiene femenina i la seva recollida. (Exp. 12/2019).

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2019-08-02
Pressupost (exclòs IVA):  2.380.910,54.- € més IVA

Informació associada

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11  Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona

Data límit de presentació: 27 de setembre de 2019 a les 12:00 h.

Documentació:

Plec de claùsules