Dades bàsiques del concurs

Objecte del contracte:

Contractació de pòlissa d’assegurança decennal per a les obres de construcció d’un edifici plurifamiliar de protecció oficial, destinat al reallotjament dels usuaris dels habitatges enderrocats a la mateixa illa del passeig de Torras i Bages

En compliment del Reial Decret 3/2010, de 8 de gener (BOE de 29 de gener), que regula l’esquema nacional de seguretat en l’àmbit de l’Administració Pública, cal que els interessats accedeixin al portal de licitacions per recollir la documentació del concurs.

Lloc d’execució: Barcelona
Procediment i forma d’adjudicació: Obert
Data de publicació: 2017-02-16
Pressupost (exclòs IVA): 45.000,00 € 

Informació associada:

El Consorci de la Zona Franca de Barcelona
93 263 81 11              Fax: 93 223 47 14
www.elconsorci.es
Av. Parc Logístic, 2-10
08040 Barcelona
Data límit de presentació: 2017-03-10

Documentació:

Plec de clàusules

Puntuació sobre 2

Ofertes econòmiques sobre 3